O NÁS


1    Všeobecná charakteristika výrobných podmienok 
      Podnik

  1. Vznik a vývoj podniku

     Obec Pliešovce si požiadala o vydanie svojich pozemkov v roku 1993.  Potrebné dokumenty jej boli nápomocné, aby mohla obec založiť príspevkovú organizáciu Správa obecných lesov Pliešovce.

     V  1.1.2007 zanikla Správa obecných lesov Pliešovce a vznikla nová organizácia 
s názvom Obecné lesy Pliešovce s. r. o. pod vedením konaťeľa Jána Strhárskeho. Pȏsobí 
so 100 % -nou účasťou obce Pliešovce. Cieľom podniku je obhospodárenie lesných 
pozemkov obce Pliešovce.

     Predmetom podnikania Obecných lesov Pliešovce je:
-  kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotřebitelovi (maloobchod)
v rozsahu voľných živností
- kúpa tovaru na účely jaho predaja iným prevádzkovateľom živností (velkoobchod)
- poradenstvo v rozsahu voľných živností
- sprostredkovanie obchodu, služeb výroby a dopravy
- prenájom nehnuteľností
- reklamná a propagačná činnosť 
- služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
- piliarska činnosť 
- realizácia okrasných záhrad
- pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva
- výroba drevenývh obalov
- prenájom hnutelných vecí
- upratovacie a čistiace práce
- letná a zimná údržba cestných komunikácií a chodníkov
- demolácie, búracie práce, príprava staveniska, terénne úpravy
- organizovanie kultúrnych, spoločnských s športových podujatí
- predaj na priamu konzumáciu nápojov, mäsových výrobkov, príloh a polotovarov

1.2 Prírodné a hospodárske pomery
Lesné pozemky vyhlásené v LUC Obecné lesy Pliešovce spadajú do lesnej oblasti 27
A – Štiavnické vrchy, Javorie, Pohronský Inovec a Pliešovská kotlina. Celková výmera 
Lesov 2301,11 ha. Z toho hospodářské lesy tvoria 2268,72 ha a ochranné lesy tvoria 32,39 
Ha. Ochranné lesy tvoria lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, čo predstavuje 
2,32 ha a ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pȏdy, čo predstavuje 30,07 ha.

Pȏdu tvoria neskeletnaté až slabo skeletnaté pȏdy s podielom horninových úlomkov 
až 20 %. Časť územia tvoria vulkanicke horniny a to andezit, bazalt a ryolit. Priemerný 
úhrn zráží je v dȏsledku zrážkového tie?a len okolo 600 mm pričom krajné hodnoty sa
pohybujú od 435 mm do 829 mm. Zrážky prevládajú v letných obdobiach jún júl. 
Priemerná ročná teplota dosahuje 7,9  ̊C